ഡിന്നറിനു പെട്ടുന്നുണ്ടാക്കാവുന്ന സ്വാദിഷ്ടമായ ‘മാങ്കോ സാലഡ്’ Mango SaladMango and mixed Vegetable Salad For Dinner ഡിന്നറിനു പെട്ടുന്നുണ്ടാക്കാവുന്ന സ്വാദിഷ്ടമായ ‘മാങ്കോ സാലഡ്’ by
https://www.youtube.com/channel/UChAG2UF38ajsnb10Kwl4_hw?disable_polymer=true
This video explain hoe to make easy and delicious Salad for Dinner ‘Mango and mixed Vegetable Salad’. You can serve this as a main dish or appetizer.

Please watch:
———————–
A Day in My Life – Holiday Vlog https://youtu.be/eTARndNj0WU

Mango Salad:
============
Ingredients;
——————-
Mango – 1 Large.
Lettuce – 2-3 Leaves.
Onion – 1 Large.
Carrot – 2 Numbers.
Salad Cucumber – 1.
Black pepper crushed – 1 Tsp.
Lemon juice – 1 Medium sized.
Vinegar – ½ Tsp.
Peanuts – ¼ Cup
Salt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 comments