കോളിഫ്ലവർ ഉപ്പുമാവ് | Cauliflower Upma Recipe | Keto Upma Recipe | Cauliflower Recipes | Breakfastരുചിയൂറും കോളിഫ്ലവർ ഉപ്പുമാവ് | Tasty Cauliflower Upma | Cauliflower Recipe | Cauliflower Upperi | Keto Recipe | Keto Breakfast recipe | keto Upma

Hello dear friends, Watch this video till the end and learn how to prepare Cauliflower Upma.
Please share your valuable feedback through the comment box.
Hope you all will enjoy this video.
Don’t forget to Like, Share and Subscribe. Love you all 🙂

📌 FULL SHOPPING LIST
https://www.amazon.in/hz/wishlist/ls/B9VU4O3P0YYX?ref_=wl_share&_encoding=UTF8&tag=channelstrawb-21&linkCode=ur2&linkId=a0a77b2d9ec4af0d160eb96d5910d9d3&camp=3638&creative=24630

📌ITEMS WE USE IN OUR VIDEOS & RECOMMENDED ITEMS
Kitchen Appliances
►Induction Cooktop (Preethi): https://amzn.to/34sIyMW
►Induction Cooktop (Prestige): https://amzn.to/32ck7SL
►Mixer Grinder (Panasonic): https://amzn.to/3mAYpPM
►Mixer Grinder (Preethi): https://amzn.to/37ZpMPL
►Mixer Grinder (Sujatha): https://amzn.to/3jFCzci
►IFB 20L Convection Microwave Oven: https://amzn.to/3eaRLwO
►IFB 25L Convection Microwave Oven: https://amzn.to/37SZ377
►LG 32L Convection Microwave Oven: https://amzn.to/3oGqW8n

Measuring Cups & Mixing Bowls
►250ml Measuring Cups: https://amzn.to/3jzVTHP
►Measuring Cups and Spatula Set: https://amzn.to/2Tuktz0
►Mixing Bowls: https://amzn.to/3kLkhXK
►Pyrex 8-Piece Mixing Bowls: https://amzn.to/2G8eRHs

Cooker & Steamer
►Induction Base Pressure Cooker: https://amzn.to/3jgeOHz
►Stainless Steel Steamer/ അപ്പചെമ്പ്‌: https://amzn.to/34pwjkj
►Idiyappam Press: https://amzn.to/3oBSdJo
►Chiratta Puttu Maker/ പുട്ടു കുറ്റി: https://amzn.to/3mmQFRh
►Mini Wok Cast Iron, 9-inches (Black): https://amzn.to/35OP1TR

Pan & Pots
►7 inch Sauce Pan: https://amzn.to/3jlvUnm
►Induction Base Stewpot with Lid: https://amzn.to/3olIEy5
►8.5 inch (22 cm) Fry Pan: https://amzn.to/35IXTJ1
►10.2 inch (26 cm) Fry Pan: https://amzn.to/2TnJjRo
►10.2 inch (26 cm) Fry Pan with Lid: https://amzn.to/2HADblR

Utility Items
►Juice Strainer/ അരിപ്പ: https://amzn.to/35th7lx
►Steel Tong: https://amzn.to/31szFRC
►Oil Dispenser: https://amzn.to/34jEUVD
►Electronic Kitchen Scale: https://amzn.to/35ICqzP
►Flour Sifter: https://amzn.to/369hWSq
►Whisk: https://amzn.to/2FUOk0q
►Sauce Dip Bowl Set: https://amzn.to/3meM57B

Spoons & Fork
►Gold Stainless Steel Cutlery Set: https://amzn.to/3o94813
►Kitchen Utensils Spoon Set: https://amzn.to/3kugrTl
►8pcs Measuring Cup and Spoon Set: https://amzn.to/37z0ebU
►Silicone Spatula Set 3-Piece: https://amzn.to/3e1AHJx

Other Breakfast Recipes:
1. Apple Oats Breakfast Smoothie Recipe : https://youtu.be/QJGOj0kRTuI
2. Homemade Wheat Noodles Recipe : https://youtu.be/wAwtI2oBmkY
3. Easy Bhatura Recipe : https://youtu.be/aJqU6Imj9Qs
4. 3 Special Dosa Recipe in Malayalam : https://youtu.be/MXS-kOxzSoE
5. Special Aval Nanachathu Recipe : https://youtu.be/3Hlt6Ze5k4Q
6. Masala Tea/Spiced Milk Tea : https://youtu.be/o9mEe4Rawcc
7. Rava Appam in 15 minutes : https://youtu.be/hZwOhN3vAys
8. Whole Wheat Bread Recipe | Eggless Bread : https://youtu.be/eqh6WFNZMBI
9. No Oven White Bread Recipe in Saucepan | Eggless Milk Bread: https://youtu.be/toEKMMTa-uc
10. Wheat Puttu Recipe | Gothamb Puttu Recipe : https://youtu.be/REv91jWt9Ow
11. Rava Dosa Recipe |എടുപിടീന്ന് ഉണ്ടാക്കാം ഈ ദോശ: https://youtu.be/X7cOkXLk72A
12. അരി കുതിർക്കണ്ട, തേങ്ങാപാൽ പിഴിയേണ്ട, കപ്പി കാച്ചെണ്ട | Soft Paalappam: https://youtu.be/Qoy6qL9Odns
13. പുട്ട് പൊടി വാങ്ങാതെ ഉണ്ടാക്കാം 4 തരം രുചികരമായ പുട്ടുകൾ: https://youtu.be/yXHGb1Gs-IU
14. വളരെ രുചികരമായ ഒരു Breakfast റെസിപ്പി | Semiya Upma: https://youtu.be/C-X04-dbgGg
15. രുചിയൂറും സോഫ്റ്റ് റവ പുട്ട് | Rava Puttu Recipe: https://youtu.be/nKL4L8aEGu0
16. ഇനി പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പുട്ടുപൊടി വാങ്ങേണ്ട: https://youtu.be/Ty_zxcu3tK4
17. Banana Pancake Recipe | Kids Special Recipe: https://youtu.be/ejMbS2VF7JQ
18. നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് പഞ്ഞിപോലെ അപ്പം: https://youtu.be/H1d22Pu4eSs

Ingredients
1. Cauliflower – 350 gms
2. Oil/Butter/Ghee – 2tbsp
3. Mustard Seeds – 1/2 tsp
4. Urad Dal – 1/2 tsp
5. Ginger Chopped – 2 tsp
6. Garluc Chopped – 1 tsp
7. Shallots – 5-6 nos or half onion
8. Green Chilli – 1-2 nos
9. Curry Leaves – 1 sprig
10. Salt – as required
11. Vegetables – as needed
12. Coconut Grated – 1/2 cup (optional)
13. Lemon juice – 1 1/2 tsp (optional)

📌 Stay Connected With our Channel
◆ YouTube: https://www.youtube.com/StrawberryChannel4You
◆ Facebook Page: https://www.facebook.com/channelstrawberry
◆ Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/strawberrychannel
◆ Insta: https://www.instagram.com/channelstrawberry
◆ Pinterest: https://in.pinterest.com/channelstrawberry
◆ Blog: https://www.desertfoodfeed.com/strawberry/
◆ Email ID: strawberrychannel4u@gmail.com

#CauliflowerRecipe #CauliflowerUpma #ketoupma #ketobreakfast #ketorecipe #Upma #CauliflowerThoran #Thoran #Upperi #keralathoran #SadhyaThoran #SadhyaRecipe #KeralaSadhya #OnamSadhya #onamrecipe #onam #onam2020 #onasadhyarecipes #strawberrychannel #onamseries

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 comments