ટેસ્ટી અને ફ્રેશ કિવિ જ્યુસ બનાવની સરળ રીત- Healthy Kiwi Crush recipe In GUjaratiટેસ્ટી અને ફ્રેશ કિવિ જ્યુસ બનાવની સરળ રીત- Kiwi Crush recipe In GUjarati
#kiwicrushrecipe
#winterjuicerecipe
#seasonalfruitjuicerecipe

1 12 kiwi
112 water
14 tsp black salt
14 salt
1 tbs Sugar or as per taste
12 roasted Jeera Powder
Thank you for watching.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 comments