ಒಮ್ಮೆ ಈ ತರ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ | Chicken dry recipe in kannada | ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈchicken dry

ingredients
chicken – 1/2
chopped onion – 1
green chilli – 4
coriander leaves – 1 cup
mint leaves- 1 cup
salt to taste
oil
cinnamon stick
cloves
dry coconut
red chilli powder – 1 tbsp
turmeric powder – 1 tsp
garam masala – 1/2 tbsp
coriander powder – 1/2 tbsp

thanking you,,,,,,
for more recipes please subscribe my

music: www.bendsound.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 comments