హోటల్ స్టైల్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేసే విధానం | Chicken fried rice recipe in telugu by sharon vantaluరుచికరమైన హోటల్ స్టైల్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ సులభంగా చేసే విధానం.

Learn how to cook Hotel style Chicken fried rice. This Restaurant style Chicken fried rice is cooked with boneless chicken and few basic masala ingredients. It tastes great when served hot and spicy.

try it out and let me know in comments below.

Full recipe:

#ChickenRecipes #ChickenFriedRice #SharonVantalu

Visit our website for step by step written instructions with photos and video:
http://shubhasharon.com/

Connect with me on Facebook:
https://www.facebook.com/sharonsvantalu/

For more Easy and Quick Recipes Please SUBSCRIBE to my channel.
https://goo.gl/h7Gtae

Happy Cooking
Shubha Sharon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *