ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଚିକେନ ସୁପ ll Chicken soup recipe without soup powder in Odiaଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ (LIKE)କରନ୍ତୁ .
#chickenrecipes #Rasmiskitchen #odiafood
ଏହିପରି ଭଲ ଭଲ RECIPE ଦେଖିବା ପାଇଁ SUBSCRIBE କରନ୍ତୁl
ଏହି RECIPE କୁ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ (SHARE)l
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
MUSIC CREDIT- https://www.bensound.com
💖💖💖💖💖💖💖💖
ମୋମୋଜ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲ ନାଲି ଚଟଣି -https://www.youtube.com/watch?v=j5gPhQRkrwU
ମସଲା ଅଟା ନୂଡ଼ଲସ -https://www.youtube.com/watch?v=WA2T1wEyfgM
ସାଗୁ-ଖେଚୁଡ଼ି-https://www.youtube.com/watch?v=GL7dTVeUJ7g
ସ୍ପେସିଆଲ ନାଲି କଡା ଚାହା-https://www.youtube.com/watch?v=IsZrv6HHAP4
ନଡ଼ିଆ,ବୁଟଡାଲି ଚଟଣି -https://www.youtube.com/watch?v=Kw1s2C7njNg
(ପିଠଉ/ଆଣ)ALL-IN-ONE BATTER-https://www.youtube.com/watch?v=teyNkF_nu3o
ଚାରୁ /ରସମ-https://www.youtube.com/watch?v=E70Z_3btNXw
ମସଲା ବାଇଗଣ-https://www.youtube.com/watch?v=q44W7oyHU9k
ସୁଜି ଇଟିଲି-https://www.youtube.com/watch?v=sqFHOm_Xipg
ସୁଜି ଚକୁଳି /ଦୋସା-https://www.youtube.com/watch?v=ZFWN8JWHAF0
ମସଲା ଇଟିଲି ଫ୍ରାଏ-https://www.youtube.com/watch?v=FgeQmIQrm0M
ମାଲପୁଆ recipe-https://www.youtube.com/watch?v=yAWGd0FiS_4
ଚାଟ ପାଇଁ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ତିଆରି କରନ୍ତୁ-https://www.youtube.com/watch?v=RGVET5xPURc
———————–
show your love—–SUBSCRIBE here…
https://www.youtube.com/c/rasmiskitchen
💖💖💖💖💖💖💖💖
Y O U T U B E- https://www.youtube.com/c/rasmiskitchen
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
Also follow me on –
💖😀💖😀💖😀💖😀💖😀💖😀💖😀💖😀💖😀💖😀💖😀
F A C E B O O K – https://www.facebook.com/Rasmiskitchen/
I N S T A G R A M -https://www.instagram.com/rasmiskitchen/
T W I T T E R-https://twitter.com/rasmiskitchen
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
Link of my another beauty channel Gharoi upachara-https://www.youtube.com/channel/UCxsXrf3o_321gKSHrFH4y2g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 comments